A magyar politikai rendszer negyedszázad után

Egy – kizárólag a témának szentelt – tudományos konferencián mutatta be az MTA TK Politikatudományi Intézet A magyar politikai rendszer — negyedszázad után című publikációját. A konferencia teljes videója elérhető a YouTube-on. A könyvbemutatóról beszámolt az Index és az Origo ugyanúgy, ahogy a HVG, a Népszabadság és a Hír TV.

A Körösényi András által szerkesztett tanulmánykötet átfogó módon mutatja be Magyarország politikai rendszerének legkülönbözőbb aspektusait a választói viselkedéstől a pártrendszeren át a politikai kommunikációig. Nem nehéz megjósolni, hogy ez a publikáció a magyar nyelvű politológiai irodalom egyik központi műve lesz. A könyvet az Osiris Kiadó adta ki.

A kötet tartalomjegyzéke

1. fejezet: Politikai gondolkodás (Mándi Tibor)

A politikai gondolkodás fogalma

A liberalizmus fogalma és változatai

A liberalizmus két változata

A liberalizmus „győzelmétől” annak válságáig

A rendszerváltás utáni magyar politikai gondolkodás szakaszai

A rendszerváltás politikai gondolkodása: a liberális konszenzus pillanata

A baloldali liberalizmus mint a magyar politikai gondolkodás meghatározó irányzata

A magyar politikai gondolkodás anti-liberális fordulata

Liberalizmuskritika és politikai filozófia: Lánczi András

„Politikai gondolkodás” és a „politika méltósága”: G. Fodor Gábor

Az Orbán-rendszer főideológusa: Tellér Gyula

A liberalizmus elutasítása Orbán Viktor beszédeiben

Összefoglalás: anti-liberalizmus és demokrácia

2. fejezet: Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény (Körösényi András, Hajdú András , Ondré Péter)

A politikai vezető és a vezetés fogalma

Kormányfők a magyar politikában

Karrierút

Párttámogatás, párton belüli erőviszonyok

A kormányzat működtetése

Állampolgári támogatás, vezetők népszerűsége

A politika perszonalizációja

Politikai vezetőtípus

Tranzaktív és transzformatív vezetők

Kormányfők összehasonlítása: szerepfelfogás és hatás

Összefoglalás

3. fejezet: A politikai elit (Kristóf Luca)

Elit és politikai rendszer összefüggései

A magyar politikai elit az 1990-2014 közötti időszakban

Az elit átalakulása (1989–1998)

Az elit konszolidációja (1998–2006)

Az elit válsága (2006–)

Hosszú távú folyamatok a politikai elitben

Összefoglalás

4. fejezet: Alkotmányozás és Alaptörvény (Körösényi András)

Az alkotmányozás folyamata

A demokratikus rendszerváltás alkotmányozása és annak következményei

Az alkotmány relatív konszolidációja, majd annak széttörése

A politikai földcsuszamlás és az Alaptörvény

Politikai gondolkodás, hatalmi harc, rendkívüli politika

Az alkotmány és az Alaptörvény legitimitása

A két alkotmány tartalmi összehasonlítása

Van-e új rezsim?

5. fejezet: A kormány működési és szervezeti rendje (1990–2014) (Pesti Sándor – Farkas Anikó – Franczel Richárd)

A közigazgatási egyeztetés mechanizmusai

A minisztériumi szak

A tárcák közötti egyeztetés

Az összkormányzati szempontok érvényesítése a közigazgatási egyeztetés során

A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (KÁT)

A politikai szféra szerepe a kormányzati döntéshozatalban

A kabinetek és egyéb döntéselőkészítő testületek

A kormánypárti frakciók

A kormánypárti képviselői önálló indítványok

A Politikai Államtitkári Értekezlet (PÁT)

A Referatúrák politikai felügyelete

Politikum és közigazgatás viszonya

A kormány csúcsintézményeinek működésmódja

A kormányülés

A Miniszterelnöki Kabinet

A miniszterelnök kiemelt szerepe

A koalíciós kormányzás hatása a kormányzati működésre

Összefoglalás

6. fejezet: Az Országgyűlés (Gyulai Attila)

Az Országgyűlés választási funkciója

A képviseleti funkció

A törvényhozási funkció

A kormány ellenőrzése, parlamenti nyilvánosság és alternatívaállítás

Változások 2010 után

Összefoglalás

7. fejezet: Az Alkotmánybíróság (Pócza Kálmán)

Nemzetközi trendek

Alkotmánybíráskodás a bírói szupremácia jegyében (1990–2010)

A megkérdőjelezz bírói szupremácia (2010–2012)

Az alkotmánybírák megválasztása

Az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozása

Az Alkotmánybíróság és az új Alaptörvény: ambivalens változások

A bírói szupremácia hanyatlása? Alkotmánymódosítások 2012-2014 között

Megelőző intézkedések: az Alaptörvény első és második módosítása

Az Alaptörvény negyedik módosítása

Tájkép csata után: kié az utolsó szó?

8. fejezet: Az államfő (Nábelek Fruzsina, Török Gábor)

Közjog és politika

Politikai küzdelmek

Alkotmányos jogkörök

Elnökválasztások

Szerepfelfogások

Összefoglalás

9. fejezet: Helyi és területi önkormányzatok, helyi politika (Kákai László)

Az önkormányzat mint modell a centralizáció és decentralizáció rendszerében

Az önkormányzati rendszer szintjei

Centralizáció vagy decentralizáció

Pénzügyi autonómia vs. „fiskális” centralizáció

Pénzügyi források és az önkormányzati feladatok viszonya

Intézményi szerkezet vagy az önkormányzati politikai rendszer

Az önkormányzat mint a helyi politika terepe és viszonya a nagypolitikához

Az önkormányzati választási rendszer mint modell

Választási részvétel és következményei

A választási eredmények és azok jellegzetességei

10. fejezet: Választási rendszer (Tóth Csaba)

Választási rendszer 2010 előtt

A rendszer működése

A választási rendszer politikai következményei

A másodlagos választások politikai következményei

Új választási rendszer 2010 után

Az új választási rendszer létrejötte és működése

Az új választási rendszerrel kapcsolatos viták

Az új választási rendszer a gyakorlatban: a 2014-es választások

Összefoglalás

11. fejezet: Pártok és pártrendszer (Horváth Attila, Soós Gábor)

A pártok

A pártok szervezeti-intézményi oldala

A pártok gazdálkodása

Összegzés: Kartellpártok és/vagy kartellesedés?

A pártrendszer

A pártok viszonya az első szabad választástól 2014-ig

Domináns pártrendszer?

Törésvonalak

Összefoglalás

12. fejezet: A választók (Szabó Andrea)

A választói magatartáselméletek rövid áttekintése

A magyar választói magatartás jellegzetességei, 1990–2014

Első periódus: a hagyománykeresés időszaka (1990–1998, 1. forduló)

Második periódus: kvázi kétpárti szisztéma, a két politikai oldal status quo-ja

Harmadik periódus: 2010 – a választói preferenciák újrarendeződése

Konklúzió

13. fejezet: Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak (Arató Krisztina, Mikecz Dániel)

A civil társadalom, a szociális partnerek és a társadalmi mozgalmak definíciói

Társadalmi részvétel

A társadalmi szereplők és az állam

A jogi környezet alakulása

A részvétel fórumai és működésük

Az állami finanszírozás

A civil társadalom, a szociális partnerek és a társadalmi mozgalmak fejlődésének kulcsfontosságú pillanatai a rendszerváltás után

Összefoglalás

14. fejezet: Politikai kommunikáció (Kiss Balázs, Szabó Gabriella)

A politikai kommunikáció a nemzetközi szakirodalomban

A politikai kommunikáció a magyar szakirodalomban

A magyar politikai kommunikáció korszakai 1990-től 2006-ig

1989–1997: A politikai kommunikáció médiaközpontú korszaka

1997–2006: A politikai kommunikáció marketingközpontú időszaka

A politikai kommunikáció 2006 óta

A médiatájkép

Fragmentáció, polarizáció, integráció

Az állampolgárok aktivizálódása

Összefoglalás

15. fejezet: A magyar politikai gondolkodás nemzetközi horizontja (Szűcs Zoltán Gábor)

Intézményi keretek változása

Az intézményi kontextus kétféle értelme

A politikai gondolkodás színterei és szereplői

Az intézményi keretek mint a politikai gondolkodás tárgya

Diszkurzív keretek változása

Két változás a diszkurzív keretek területén

A három diszkurzív keret

Az intézményi és diszkurzív keretek kölcsönhatásai

Tematikus metszet

A szocialista rendszer lebontása

Az átmenet diskurzusa: Társadalmi Szerződés (1987)

Az integrációs diskurzus: Cölöpök (1998)

Az integrációs diskurzus: Modell és valóság (1993)

Szuverenitásdiskurzus: a „rózsadombi paktum”

Szuverenitásdiskurzus: a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata

Szuverenitásdiskurzus: az LMP Alapító Nyilatkozata

Tanulságok

Összefoglalás

16. fejezet: Magyarország és az Európai Unió (Arató Krisztina­, Koller Boglárka)

Elméleti keretek: az EU természete és az európaizáció fogalma

Politikai intézmények európaizációja

Az Európai Unió a hazai intézményekben

Politikai szereplők európaizációja

Hazai politikai pártok európaizációja

Lakosság európaizációja

Összegzés: hová jutottunk 10 év alatt?

17. fejezet: A magyar demokrácia három szakasza és az Orbán-rezsim (Körösényi András)

A korszakolás

Az első: az átmenet korszaka (1989–1998)

A második: a konszolidált demokrácia korszaka (1998–2006)

A harmadik: válság és a rezsimváltás (2006-tól kezdődően)

Az új rezsim természete

Cezúra-húzás és alapítás

A rendkívüli politika permanenssé válása és a kormányzás autoriter jellege

A „centrális politikai erőtér”

Bal- és jobboldali ideológia meghaladása

Antipluralizmus és populizmus

Etatizmus és paternalizmus

Karizmatikus legitimáció

Legitimitás és rezsim-konszolidáció

Összefoglalás


A kötet megrendelhető az Osiris Kiadó weblapján.